best website hosting service company

Ephesians Chapter 1 Bisaya Cebuano

  • 0 replies
  • 147 views
*

MIKELIGALIG.com

Ephesians Chapter 1 Bisaya Cebuano
« on: May 31, 2020, 07:37:27 PM »
Ephesians 1
 1  Si Pablo, apostol ni Cristo Jesus pinaagi sa kabubut-on sa Dios, alang sa mga balaan nga anaa sa Efeso ug sa mga matinumanon diha kang Cristo Jesus.

 2  Ang gracia kaninyo ug ang pakigdait nga gikan sa Dios nga atong Amahan, ug sa Ginoong Jesucristo.

 3  Dalayegon ang Dios ug ang Amahan sa atong Ginoong Jesucristo, nga nagpanalangin kanato sa tanang panalangin nga espirituhanon sa mga langitnong dapit diha kang Cristo:

 4  Ingon nga siya nagpili kanato diha kaniya, sa wala pa ang pagtukod sa kalibutan, aron kita mahimong balaan, ug walay ikasaway sa iyang atubangan diha sa gugma:

 5  Sa iyang gipili kita nga daan aron mahimong inangkon nga mga anak pinaagi kang Jesucristo ngadto sa iyang kaugalingon, sumala sa kahimut-an sa iyang kabubut-on,

 6  Alang sa pagdayeg sa himaya sa iyang gracia nga sa-walay-bayad gihatag niya kanato diha sa Hinigugma:

 7  Nga kaniya anaa ang atong katub-sanan pinaagi sa iyang dugo, ang pasaylo sa atong mga paglapas, sumala sa pagkadato sa iyang gracia,

 8  Nga iyang gipadagaya alang kanato sa bug-os nga kinaadman ug salabutan,

 9  Nga iyang gipaila kanato ang tinago sa iyang kabubut-on, sumala sa iyang kahamut-an, nga iyang gituyo diha kaniya,

 10  Alang sa usa ka hugna sa kahup-nganan sa mga panahon sa pagtigum sa tanan nga mga butang diha kang Cristo, niadtong mga butang sa mga langit ug ang mga butang sa yuta; diha kaniya, nagaingon ako,

 11  Nga diha usab nahimo kita nga usa ka kabilin, sa gipili kitang daan sumala sa tuyo ni Cristo nga nagabuhat sa tanan nga mga butang, sumala sa pagbulot-an sa iyang kabubut-on;

 12  Aron kita mahimo nga alang sa pagdayeg sa iyang himaya, nga kaniadto milaum kita kang Cristo:

 13  Nga kaniya usab, sa pagkadungog ninyo sa pulong sa kamatuoran, sa Maayong Balita sa inyong kaluwasan, nga kaniya usab, sa mingtoo kamo, gipatikan kamo sa Espiritu Santo sa saad:

 14  Nga mao ang pagsalig sa atong kabilin alang sa katubsanan sa iyang kaugalingon nga naangkon, ngadto sa pagdayeg sa iyang himaya.

 15  Tungod niini, ako usab, sa pagkadungog sa inyong pagtoo sa Ginoong Jesus, nga anaa kaninyo ug sa gugma nga inyong gipakita sa tanan nga mga balaan,

 16  Wala ako mag-undang sa pagpasalamat tungod kaninyo, nga gilakip ko kamo sa akong mga pag-ampo;

 17  Aron ang Dios sa atong Ginoong Jesucristo, ang Amahan sa himaya, magahatag kaninyo sa Espiritu sa kaalam ug sa bugna sa pag-ila kaniya;

 18  Sa maiwagan ang mga mata sa inyong kasingkasing, aron inyong hibaloan kong unsa ang inyong paglaum sa iyang pagtawag, ug kong unsa ang mga pagkadato sa himaya sa iyang kabilin diha sa mga balaan.

 19  Ug kong unsa kadtong labaw gayud nga pagkadaku sa iyang gahum, alang kanato nga mingtoo, sumala sa buhat sa kusog sa iyang gahum,

 20  Nga iyang gibuhat diha kang Cristo, sa pagbanhaw kaniya gikan sa mga minatay, ug nagpalingkod kaniya sa iyang toong kamot didto sa mga dapit nga langitnon,

 21  Sa ibabaw sa tanang pamunoan, ug pagbulot-an, ug gahum, ug kaginohoan ug sa tanan nga ngalan nga ginanganlan, dili lamang niining panahona sa kalibutan karon, kondili usab niadtong umalabut:

 22  Ug gipasakup niya ang tanan nga mga butang sa ilalum sa iyang mga tiil, ug gihatag siya aron mahimong ulo ibabaw sa tanang mga butang sa iglesia,

 23  Nga mao ang lawas niya, ang kahupnganan niya, nga nagapuno sa tanan diha sa tanan.*WORK from HOME and START YOUR OWN blog site, business or personal website, or e-commerce store at www.dreamhost.com

Sitemap: https://tubagbohol.mikeligalig.com/index.php?action=sitemap

RSS Feeds: https://feeds.feedburner.com/tubagbohol

Tweets: https://twitter.com/paperless_newsLinkback: https://tubagbohol.mikeligalig.com/index.php?topic=113911.msg684798#msg684798
Romans 10:9-10
"If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved."

*SET UP YOUR OWN blog, business or personal website, or online store at www.scalahosting.com

 

best website hosting service company